Make your own free website on Tripod.com

嗶一聲之後

曲:張亞東
詞:林夕
編:張亞東

留話 留話 請在長音之後嘆氣
留話 請留話 請在我說完後哭泣
我不在這裡 我不在那裡
請在嗶一聲之後留下自己的秘密
請在嗶一聲之後對話筒沾沾自喜
請在嗶一聲之後對空氣唉聲嘆氣

我不在這裡 我人在哪裡 我想到哪裡
請在嗶一聲之後留下有聲的話題
請在嗶一聲之後分擔感情的問題
請在嗶一聲之後某某名字別提
(你要找的人不在 不想給任何人尋覓)
你現在要找的人正在娛樂著自己
(抱歉你要找的人不在想說甚麼都來不及)
你現在要找的人不需要姊妹兄弟
(你要找我已經沒關係 已經來不柔)
你現在要找的人自己同樣在尋覓
(誰要陪我 我在玩尋人遊戲)